పుస్తక పరిచయంPost Date:2013-09-11//No:9
Feature image


  • Post date2013-09-11
  • పుస్తక వేల     ₹:40/-   
  • పేజీలు 192
  • ప్రతులు 

కారు చీకటిలో కాంతి రేఖ

డొరీన ఇర్విన జీవితం ఒక విచిత్ర గాథ. యువతీ, యువకులకు కనువిప్పు! గంజాయి, మత్తుపానీయాలు, మాదకద్రవ్యాలు, అంధకార క్రియలు అంటే మోజుపడే యువతీ, యువకులకు డొరీన జీవితం గొప్ప హెచ్ఛరిక​!