పుస్తక పరిచయంPost Date:2013-09-11//No:12
Feature image


  • Post date2013-09-11
  • పుస్తక వేల     ₹:35/-   
  • పేజీలు 166
  • ప్రతులు 

వన్యా

<B>VANYA<B/>: ఇది ఒక రష్యా సిపాయి ఆత్మకథ​. క్రీస్తులో పెంచుకున్న భక్తి విశ్వాసాలకు అతడు చివరికి తన ప్రాణాన్నే మూల్యంగా చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చింది. దారుణ హింసకు గురై మరణించిన అమర జవాను ఇతను క్రైస్తవుని కర్తవ్యాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తూ సత్యం కోసం నిలబడాలని ఆశించే ప్రతీ వ్యక్తిని ప్రోత్సహించే కథనం ఇది