పుస్తక పరిచయంPost Date:2013-09-11//No:10
Feature image


  • Post date2013-09-11
  • పుస్తక వేల     ₹:60/-   
  • పేజీలు 96
  • ప్రతులు 11000

జ్ఞానవంతురాలు మూడురాలు

ఈ పుస్తకము మీరు చదువు చుండగా ఒక స్త్రీ దేవుని చేతిలో ఉంటే ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదాలకు కారణమగునో, దేవుని విడిచిన స్త్రీ ఎటువంటి వలన ఎన్ని వినాశనములు కలుగునో యిందులో వ్రాయబడినది.